Veiligheid en Privacy


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG heeft onder meer gezorgd voor:
• versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

 

Uiteraard vinden wij het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze klanten, en willen wij graag aan de AVG voldoen.


Om hier serieus mee aan de slag te kunnen is op 10 september 2019, R.M.J. Vos in dienst van IP Parking BV aangemeld als Functionaris Gegevensbescherming bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens door CEO J.F.C Smulders.

 

Functionaris gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:


a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
b) toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;
d) met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
e) optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

 

De Functionaris gegevensbescherming is voor vragen, opmerkingen en klachten over privacy en AVG te bereiken op onderstaande contactgegevens:

 

Roxanne Vos
Functionaris Gegevensbescherming
Telefoonnummer 0031 (0)492-521133 \ +31 (0)6-14441787
E-mail Privacy@ipparking.com

 

Of via contactformulier datalek melden.

 

Parkeersysteem


Wij maken het volgende onderscheidt per type gebruiker.

- Kortparkeerders / passanten
- Vaste gebruikers / abonnementhouders
- Gebruikers van belparkeerproviders
- Gebruikers van reserveringssystemen

- Zelfservice abonnementen

 

Kortparkeerders / passanten

Omschrijving:

- Bij binnenkomst een parkeerkaart trekken bij de inrit.
- Na afloop van de parkeeractie dit kaartje aanbieden bij de betaalautomaat.
- Na betaling binnen de vrije uitrijtijd uitrijden.

 

Wat wordt er geregistreerd?
Bij het binnenrijden wordt het kenteken geregistreerd. Het geregistreerde kenteken wordt:
- Gekoppeld aan een unieke parkeertransactie in de database met parkeertransacties.
- Op de parkeerkaart geprint.

 

Wat is het doel van de registratie?
De registratie heeft tot doel:
a) Het uitrijden te vergemakkelijken. Nadat de parkeerder de parkeerkaart bij de betaalautomaat heeft betaald, wordt de parkeertransactie op de status 'betaald' gezet. Het kenteken is gekoppeld aan een unieke parkeertransactie. Als de parkeerder bij vertrek de uitrit nadert wordt het kenteken gelezen. De software herkent op basis van het kenteken de unieke parkeertransactie. Als de unieke parkeertransactie de status 'betaald' heeft, gaat de slagboom van de uitrit automatisch open voordat de auto bij de slagboom tot stilstand is gekomen. De bestuurder kan zonder oponthoud uitrijden. Daarmee wordt de doorstroming aan de uitrit bevorderd.
b) Het mogelijk maken van het aanmaken van een verloren kaart. Parkeerders die hun parkeerkaart hebben verloren kunnen zelf een verloren kaart aanmaken. Door het ingeven van het kenteken wordt de unieke parkeertransactie opgezocht in de database. Bekend is hoe laat de parkeertransactie is begonnen. De software berekent het juiste tarief. Door betaling van het aangegeven bedrag wordt de parkeertransactie op de status 'betaald' gezet. De parkeerder kan de parkeerfaciliteit verlaten op de wijze zoals hierboven aangegeven.

 

Kan toestemming voor registratie worden aangetoond?
Het systeem is niet ingericht voor het vragen van individuele toestemming tot het gebruik van het kenteken voor bovenstaande doeleinden a en b. Het is bovendien niet mogelijk om het proces zodanig in te richten dat van elke individuele parkeerder toestemming wordt gevraagd. Om toch aan parkeerders kenbaar te maken dat gebruik wordt gemaakt van kentekenregistratie, kan u ervoor kiezen om bij de inrit aan te geven dat kentekens worden geregistreerd (zoals ook al vaak wordt aangegeven dat er cameratoezicht is).

 

Op welke fysieke locatie staan de gegevens
De gegevens worden opgeslagen op lokale servers in een afgesloten ruimte van Verantwoordelijke.

 

Wie heeft er toegang tot de gegevens
De gegevens zijn (via een inlognaam en wachtwoord) bereikbaar voor geautoriseerde medewerkers van Verantwoordelijke en voor medewerkers van de Verwerker.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In de software kan worden ingesteld hoelang de gegevens moeten worden bewaard. Daarbij kan worden gekozen van 'niet/nooit' tot een instelbaar aantal dagen. Verwerker adviseert om te kiezen voor automatisch opschonen. Het aantal dagen dient Verantwoordelijke zelf te bepalen.

 

Zijn de gegevens na verwijderen helemaal verdwenen?
De parkeertransacties blijven behouden, maar de bijbehorende kentekens worden na de ingestelde bewaartijd onleesbaar gemaakt. Behoud van de parkeertransacties is noodzakelijk voor statistische doeleinden, voor controle-doeleinden ten behoeve van de accountant en als bronmateriaal voor aangifte van belastingen. Als de gegevens zijn verwijderd, zijn deze ook niet meer terug te halen door de Verwerker.

 

Betalen van parkeergeld
Het verschuldigde parkeergeld kan op twee manieren worden voldaan.
- Door betaling met chartaal geld (bankbiljetten en munten)
- Door betaling met giraal geld (debit- en creditcards)

 

De chartale betaling is volledig anoniem. Er zijn geen privacyaspecten.
De girale transacties zijn zodanig geanonimiseerd dat alleen de bank de transactie tot een rekeninghouder kan herleiden. Er zijn aan het betalingsverkeer dan ook geen privacyaspecten verbonden.

 

Vaste gebruikers / abonnementhouders
Omschrijving:
- Worden bij binnenkomst herkend op basis van een vooraf geregistreerde identificatie.
- Worden bij het verlaten herkend op basis van een vooraf geregistreerde identificatie.
- Betaling van het abonnement gebeurt veelal buiten het systeem van verwerker.

 

Wat wordt er geregistreerd?
Vaste gebruikers met een abonnement worden in het systeem van Verwerker ingevoerd door Verantwoordelijke. Verantwoordelijke kan zelf bepalen welke gegevens worden geregistreerd op basis van de beschikbare invoervelden. Voor de juiste werking van het systeem is het niet noodzakelijk dat er privacy gevoelige informatie wordt geregistreerd. Bij registratie van het kenteken kan de gebruiker op basis van kentekenherkenning automatisch in- en uitrijden.

 

Wat is het doel van de registratie?
Doel van de registratie is het vastleggen van de gegevens om een parkeerabonnement te kunnen verstrekken, dit abonnement te kunnen factureren en het gebruik van de parkeergarage mogelijk te maken.

 

Kan toestemming voor de registratie worden aangetoond?
Verantwoordelijke dient dit zelf te organiseren. Bijvoorbeeld door het laten tekenen van de algemene voorwaarden van Verantwoordelijke.
Op welke fysieke locatie worden de gegevens vastgelegd
De gegevens worden opgeslagen op lokale servers in een afgesloten ruimte van Verantwoordelijke.

 

Wie heeft er toegang tot de gegevens
De gegevens worden beheerd door geautoriseerde medewerkers van de Verantwoordelijke. Deze gegevens zijn (bij onderhoudssessies) ook zichtbaar voor medewerkers van Verwerker.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens die Verantwoordelijke in het systeem van Verwerker heeft geregistreerd blijven in het systeem staan. Deze worden niet automatisch opgeschoond. Verantwoordelijke dient zelf zorg te dragen voor het eventueel verwijderen van deze gegevens na het beëindigen van een abonnement. Verwerker onderzoekt op het moment van schrijven (2018Q2) of het wenselijk en technisch mogelijk is om dit proces te automatiseren.

 

Zijn de gegevens na verwijderen helemaal verdwenen?
Wanneer Verantwoordelijke de gegevens heeft verwijderd of geanonimiseerd zijn deze gegevens ook niet meer beschikbaar voor verwerker. De parkeertransacties blijven behouden. Behoud van de parkeertransacties is noodzakelijk voor statistische doeleinden, voor controle-doeleinden ten behoeve van de accountant en als bronmateriaal voor aangifte van belastingen. Als de gegevens zijn verwijderd, zijn deze ook niet meer terug te halen door de Verwerker.

 

Betalen van parkeergeld
Betaling van het abonnement gebeurt veelal buiten het systeem van verwerker.

 

Gebruikers van Belparkeerderproviders
Omschrijving:
- Worden bij binnenkomst herkend op basis van kenteken of token.
- Worden bij het verlaten herkend op basis van kenteken of token.
- Betaling van het abonnement gebeurt via de belparkeerprovider.

 

Wat wordt er geregistreerd?
Bij het in-/uitrijden wordt het kenteken geregistreerd, de locatie en de in- en uitrijtijd.

 

Wat is het doel van de registratie?
De registratie heeft tot doel:
a) Het autoriseren door de belparkeerprovider of de gebruiker wel of geen klant is.
b) Het uitrijden van de garage te vergemakkelijken. Als de gebruiker bij vertrek de uitrit nadert wordt het kenteken gelezen. De software herkent op basis van het kenteken de unieke parkeertransactie. Als de unieke parkeertransactie de status 'belparkeerprovider' heeft, gaat de slagboom van de uitrit automatisch open voordat de auto bij de slagboom tot stilstand is gekomen. De bestuurder kan zonder oponthoud uitrijden. Daarmee wordt de doorstroming aan de uitrit bevorderd.
c) Het mogelijk maken van het berekenen van het tarief op basis van de geregistreerde in- en uitrijtijd.

 

Kan toestemming voor registratie worden aangetoond?
Ja, maar deze toestemming voor registratie is gegeven aan de Belparkeerprovider. De gebruiker moet aan de Belparkeerprovider het kenteken verstrekken om toegang te krijgen tot de parkeerfaciliteit.

 

Op welke fysieke locatie staan de gegevens
De gegevens worden opgeslagen op lokale servers in een afgesloten ruimte van Verantwoordelijke. Tevens beschikt de Belparkeerprovider over de NAW gegevens van de gebruiker. Daarnaast is het mogelijk dat Verantwoordelijke gebruik maakt van overkoepelende systemen zoals het NationaalParkeerRegister (NPR) of Lynxx die als laag fungeren tussen het systeem van

Verwerker en de Belparkeerprovider.

 

Wie heeft er toegang tot de gegevens
De gegevens zijn (via een inlognaam en wachtwoord) bereikbaar voor geautoriseerde medewerkers van Verantwoordelijke en voor medewerkers van de Verwerker.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In het systeem van Verwerker kan worden ingesteld hoe lang de gegevens moeten worden bewaard. Daarbij kan worden gekozen van 'niet/nooit' of een instelbaar aantal dagen. Verwerker adviseert om te kiezen voor automatisch opschonen. Het aantal dagen dient Verantwoordelijke zelf te bepalen.

 

Zijn de gegevens na verwijderen helemaal verdwenen?
De parkeertransacties blijven behouden, maar de bijbehorende kentekens worden na de ingestelde bewaartijd onleesbaar gemaakt. Behoud van de parkeertransacties is noodzakelijk voor statistische doeleinden, voor controle-doeleinden ten behoeve van de accountant en als bronmateriaal voor aangifte van belastingen. Als de gegevens zijn verwijderd, zijn deze ook niet meer terug te halen door de Verwerker.

 

Betalen van parkeergeld
Betalingen worden verzorgt door de Belparkeerprovider. Verantwoordelijke dient hiervoor een separate overeenkomst te tekenen met de Belparkeerprovider of met een overkoepelend systeem zoals het NPR.

 

Reserveerders
Omschrijving:
- Zijn vooraf geregistreerd in het systeem van Verwerker.
- Worden bij binnenkomst herkend op basis van kenteken, barcode of toegangscode.
- Worden bij het verlaten herkend op basis van kenteken, barcode of toegangscode.
- Betaling van de reservering gebeurt via het betreffende reserveringssysteem.

 

Wat wordt er geregistreerd?
Afhankelijk van het aangesloten reserveringssysteem kunnen verschillende gegevens worden geregistreerd. Voor de juiste werking van het systeem is het niet noodzakelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Bij het inrijden wordt wel het kenteken geregistreerd.

 

Wat is het doel van de registratie?
De registratie heeft tot doel:
a) Het kenteken wordt gebruikt om te controleren of er een reservering in het systeem is geregistreerd.
b) Het uitrijden van de garage te vergemakkelijken. Als de gebruiker bij vertrek de uitrit nadert wordt het kenteken gelezen. De software herkent op basis van het kenteken de unieke parkeertransactie. Als de unieke parkeertransactie de status 'reserveerder' heeft, gaat de slagboom van de uitrit automatisch open voordat de auto bij de slagboom tot stilstand is gekomen. De bestuurder kan zonder oponthoud uitrijden. Daarmee wordt de doorstroming aan de uitrit bevorderd.
c) Het mogelijk maken van het bijbetalen bij een betaalautomaat in het geval dat de gebruiker langer parkeert dan de vooraf betaalde parkeerduur.

 

Kan toestemming voor registratie worden aangetoond?
Ja, maar deze toestemming voor registratie is gegeven aan de leverancier van het reserveringssysteem.

 

Op welke fysieke locatie staan de gegevens
De gegevens worden opgeslagen op lokale servers in een afgesloten ruimte van Verantwoordelijke. Tevens beschikt de leverancier van het reserveringssysteem mogelijk over meer gegevens van de gebruiker.

 

Wie heeft er toegang tot de gegevens
De gegevens zijn (via een inlognaam en wachtwoord) bereikbaar voor geautoriseerde medewerkers van Verantwoordelijke en voor medewerkers van de Verwerker.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In het systeem van Verwerker kan worden ingesteld hoe lang de gegevens moeten worden bewaard. Daarbij kan worden gekozen van 'niet/nooit' of een instelbaar aantal dagen. Verwerker adviseert om te kiezen voor automatisch opschonen. Het aantal dagen dient Verantwoordelijke zelf te bepalen.

 

Zijn de gegevens na verwijderen helemaal verdwenen?
De parkeertransacties blijven behouden, maar de bijbehorende kentekens worden na de ingestelde bewaartijd onleesbaar gemaakt. Behoud van de parkeertransacties is noodzakelijk voor statistische doeleinden, voor controle-doeleinden ten behoeve van de accountant en als bronmateriaal voor aangifte van belastingen. Als de gegevens zijn verwijderd, zijn deze ook niet meer terug te halen door de Verwerker.

 

Betalen van parkeergeld
Betalingen worden verzorgt door het reserveringssysteem, veelal via online betalingen.

 

Website


Cookies en verzameling logbestanden
Wij maken gebruik van cookies, een aantal cookies blijven op uw pc staan waardoor het mogelijk is uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. U kunt cookies op uw pc verwijderen ook is het mogelijk cookies niet te accepteren. Dit kan invloed hebben op de werking van de website. Het doel van de verwerking van cookies door IP Parking is het verbeteren van onze website. Er worden ook gegevens verzamelt zoals IP adres, browser type etc. Deze gegevens worden verzamelt met het doel onze website te beheren en in het geval van misbruik van de website te kunnen achterhalen wie daar verantwoordelijk voor is.

 

Contact
Het is mogelijk om zowel via e-mail als contactformulier op de website contact op te nemen met IP Parking. Hierin vragen wij een aantal persoonlijke gegevens zoals bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mail adres en telefoonnummer. Het doel van het verwerken van deze gegevens is zodat wij met u contact kunnen opnemen en uw vragen kunnen beantwoorden.

 

Nieuwsbrief
Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen vragen wij u op de website om een e-mail adres. Dit vragen wij zodat u de nieuwsbrief kunt ontvangen met nieuws over IP Parking, nieuwe producten, en aankomende evenementen. Middels de nieuwsbrief is het ook mogelijk uzelf ten allen tijden af te melden.

 

Vacatures
Via onze website kunt u ook reageren op vacatures. Wij vragen u dan de volgende persoonlijke gegevens, functie, naam, e-mail, telefoonnummer en cv. Wij vragen deze gegevens zodat wij potentiele kandidaten kunnen werven, en daar contact mee op kunnen nemen. Gegevens zullen niet langer dan nodig bewaart worden.

 

Enquêtes
Om onze klanttevredenheid te beoordelen voeren wij ook enquêtes uit. Deze worden per e-mail naar geselecteerde klanten gestuurd. De enquête wordt anoniem ingevuld. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens door IP Parking verwerkt.

 

Algemeen

 

Overige ontvangers van de persoonsgegevens
In opdracht van IP Parking kunnen derde partijen aangestuurd worden om bepaalde onderdelen te leveren en persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard dienen deze partijen ook zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens, dit wordt vastgelegd in een subverwerkersovereenkomst.

 

Persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld, verhuurt of verkocht aan derden, tenzij daar toestemming voor is gegeven in de verwerkersovereenkomst.

 

IP Parking verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organi¬sa¬ties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De rechten van de bezoeker/klant
Klant is uiteraard baas over zijn eigen gegevens. Indien er inzage gewenst is, of er gegevens verwijdert of gewijzigd moet worden kan dit uiteraard op verzoek. Klanten (zakelijk) kunnen dit doen via onze afdeling service en support. Indien de parkeerder of website bezoeker inzage wil, wijzigingen wil doorvoeren of verwijderen vragen wij dit te doen bij de verwerkersverantwoordelijke (dit is de eigenaar of beheerder van het parkeerterrein, of parkeergarage) in de meeste gevallen is dat bijvoorbeeld een gemeente, instelling of uitbater van de parkeergarage.

 

Vragen of klachten
Voor vragen of klachten over persoonsgegevens en de bescherming van de privacy kan er contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming.

 

Mailen: Privacy@ipparking.com

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?
IP parking BV is in de meeste gevallen Verwerker van de persoonsgegevens en niet de verwerkersverantwoordelijke. De verwerkersverantwoordelijken zijn over het algemeen de eigenaren van Parkeergarages, gemeentes en instellingen. Wij hebben met deze instellingen een verwerkersovereenkomst, waarin onze contractuele verantwoordelijkheden zijn opgenomen t.a.v.

AVG en privacy.

 

Bedrijfsgegevens
IP Parking BV
Industrieweg 19
5753 PB Deurne
Mail: info@ipparking.nl
Tel: 0031 (0)492-521133

KvK nummer: 17180180
BTW nummer: NL815432811B01