De NEN norm voor parkeren is herzien

18 maart 2013

Wijzigingen NEN 2443

De herziene NEN 2443 bevat wijzigingen om deze norm beter toepasbaar te maken en beter aan te sluiten bij het huidige ontwerpvoertuig. Dit ontwerpvoertuig is een normvoertuig op basis waarvan NEN 2443 is opgesteld en dat aanzienlijk groter is geworden in de afgelopen jaren. De vijf belangrijkste aanpassingen zijn hierna beschreven.

 

Typologie parkeervoorzieningen

 

De typologie van de parkeervoorzieningen is uitgebreid. Gekozen is voor een driedeling die recht doet aan het praktijkgebruik.

 

 Stalling: parkeervoorzieningen met maximaal 80 plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor vaste gebruikers met een vaste plaats.

 Niet-openbaar: parkeervoorzieningen voor overwegend vaste gebruikers (meer dan 80%) met zwerfplaatsen. Voorzieningen die vooral bij kantorenlocaties voor zullen komen.

 Openbaar: parkeervoorzieningen voor algemeen gebruik met weinig vaste gebruikers. Hierbij is ook de bijzondere categorie 'openbaar intensief' toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen waarbij elke gemiddelde plaats meer dan vier keer per dag wisselt of voorzieningen waarbij een deel van de klanten winkelwagens, rolstoelen, bagagekarren en dergelijke hanteert.

Afmetingen parkeervakken en plaatsing kolommen

 

Omdat het ontwerpvoertuig breder is geworden moet ook het parkeervak breder worden. Enerzijds omdat de vakbreedte van belang is bij het in- en uitrijden van een parkeervak en anderzijds omdat de vakbreedte het in- en uitstapgemak bepaalt.

 

Ook de plaatsing van de kolommen is van belang. Bij voorkeur worden helemaal geen kolommen tussen parkeervakken geplaatst, maar dat is lang niet altijd mogelijk. De plaats waar dat wel kan, wordt in de herziene norm niet veranderd, maar wordt duidelijker aangegeven én uitgebreid met het gedeelte dat zich aan het uiteinde van het parkeervak bevindt.

Wegbreedte

 

De breedte van rijbanen, parkeerwegen en hellingbanen, zowel recht als gebogen, is nu niet altijd duidelijk. De herziene norm brengt meer duidelijkheid, waarbij aansluiting is gezocht bij de richtlijnen die voor wegen binnen de bebouwde kom gelden. Dat leidt niet in alle gevallen tot meer breedte, maar voor sommige onderdelen tot een kleinere breedte. Wel moet rekening worden gehouden met redresseerstroken en obstakelvrije zones. Ook nieuw is dat bij langere rijbanen niet meer voor extra breedte wordt gekozen. Hiermee moet te hard rijden worden voorkomen. Een ander uitgangspunt bij het bepalen van wegbreedtes is dat - als dat op basis van het type garage nodig is - ook in bochten voldoende ruimte beschikbaar moet zijn voor tegemoetkomende auto's. Bochten In de huidige norm zijn eisen opgenomen voor een groter aantal maten voor de binnenstraal en buitenstraal voor zowel eenrichtings- als tweerichtingsverkeer. Tevens is aangegeven welke speling nodig is in bochten.

 

Een minstens zo belangrijke aanpassing is dat opgenomen is voor welk ‘type’ weg de maatvoering van de boogstralen geldt.

Hellingen

 

In de nieuwe norm worden slechts maximale hellingspercentages voor de drie typen garages opgenomen, omdat de aanbevolen hellingspercentages in de praktijk vaak voor verwarring zorgden.

Voor hellingen steiler dan 14% blijft een overgangshelling noodzakelijk, waarbij de eisen voor de afmetingen van deze overgangshellingen nu zijn opgenomen.

Bij toepassing van twee of meer hellingen achter elkaar moeten deze van elkaar zijn gescheiden door een horizontaal vlak. In de herziene versie zijn minimale lengtes voor dit horizontale vlak opgenomen. Ook zijn eisen opgenomen voor de maximale hellingspercentages voor zeer korte hellingen.

 

 

 

 

 

Bestel de nieuwe NEN 2443:2013 nl norm hier.

 

Terug